برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

بازدهی سیگنالهای بخش سیگنال خرید و تحلیلهای بسیارمهم که بیش از 12 درصد بازدهی داشته باشند در این بخش درج میشود.

تکمبا 2 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

وپست 16 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 70 درصد بازدهی داشت.

شپاکسا 20 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

خنصیر 11 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشت.

توریل 20 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

سمگا 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 42 درصد بازدهی داشت.

زبینا 30 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 140 درصد بازدهی داشته است.

تپکو 18 خرداد سیگنال خرید شد و  بیش از 800 درصد بازدهی داشت.

تبرک 7 دی و 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

زمگسا 18 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 37 درصد بازدهی داشت.

کسرا 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

شلعاب 14 دی و 9آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 38 درصد بازدهی داشته است.

ختراک 21 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدوده 20 درصد بازدهی داشته است.

حپارسا 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

شپارس 4 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 دررصد بازدهی داشت.

وملت 14 دی سیگنال خرید شد و در مئتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

چافست 16 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشت.

کفرا 18 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشت.

چکاوه 18 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

خساپا 1 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 45 درصد بازدهی داشت.

خاذین 2 آذر و 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در مجموع حدود 400 درصد بازدهی داشت.

شپنا 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

شاوان 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

شتران 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

نطرین 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است. 

ونفت 26 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 255 درصد بازدهی داشته است.

غاذر 23 آذر و 25 آبان سیگنال خرید شد و د مدتی کوتاه 38 درصد بازدهی داشته است.

لسرما 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

پاسا 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.

فاراک 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشت.

شپترو 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

ثنوسا 16 آذر و 25 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت. 

زشگزا 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

بنیرو 17 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشت.

خودرو 1 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

غپاک 7 دی و 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

وساخت 2 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

سشرق 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

شگل 9شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشت.

شوینده 16 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

داوه 7 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

ثقزوی 20 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

میهن 2 آذر سیگنال خرید شد و 16 درصد بازدهی داشت.

دالبر 16 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

ثنور 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشت.

شتوکا 24 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 240 درصد بازدهی داشته است. 

کلوند 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

کپشیر 16 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 80 درصد بازدهی داشته است. 

بالاس 16 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

وبملت 1تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است. 

ولساپا 2 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

حپترو 6 آذر سیگنال خرید شد و 27 درصد بازدهی داشت.

فسا 23 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

خرینگ 4 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

کقزوی 2 آذر سیگنال خرید شد و 25 درصد بازدهی داشت.

وگستر 21 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

لبوتان 19 مرداد سیگنال خرید شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

حکشتی 11 و 30 شهریور سیگنال خرید شد و در حدود 80 درصد بازدهی داشت.

لپارس 13شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 125 درصد بازدهی داشته است.

واتی 25 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

وخارزم 4 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25درصد بازدهی داشت.

وبصادر 1تیر 97 و 25 اسفند 96 سیگنال خرید شد و 130 درصد بازدهی داشته است. 

لکما 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 250 درصد بازدهی داشت.

بکام 18 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

کهمدا 15تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است. 

بشهاب 14 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

بالبر 16 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

حریل 9 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

غالبر 13 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدوده 20 درصد بازدهی داشت.

حسیر 21 خرداد سیگنال خرید شد و 70 درصد بازدهی داشت.

ثتران 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

مداران 7 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

مرقام 14 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

کفپارس 8بهمن 96 سیگنال خرید شد و  100 درصد بازدهی داشته است. 

رمپنا 22 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

کساوه 15 دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

لابسا 12 مرداد سیگنال خرید شد و  150 درصد بازدهی داشت.

وتوسم 7شهریور و 1تیر سیگنال خرید شد و 80 درصد بازدهی داشت.

فولای 12 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 110 درصد بازدهی داشته است.

پتایر 22 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

خراسان 25تیر 96 سیگنال خرید شد و 170 درصد بازدهی داشته است. 

کرماشا 25تیر 96 سیگنال خرید شد و 190 درصد بازدهی داشته است. 

خگستر 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

خمهر از زمان سیگنال خرید تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است.

غمارگ 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 200 درصد بازدهی داشته است.

شفن 1 آبان 95 سیگنال خرید شد و بیش از 450 درصد بازدهی داشته است.

شاراک 29خرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 190 درصد بازدهی داشته است. 

شکربن 30 مهر 96 سیگنال خرید شد و در حدود 300 درصد بازدهی داشته است. 

شفارس 25 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 120 درصد بازدهی داشته است. 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.