برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

شستان 7 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

وساخت 7 ادیبهشت سیگنال خرید شد و د مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

ثتران 15 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

شپترو 25 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 45 دصد بازدهی داشت.

ثنوسا 15 فروردین و 20 بهمن و 15 دی 96 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشت.

لابسا 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

چدن 10 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشته است.

نماد غمارگ 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 33 درصد بازدهی داشت.

غالبر 23 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

ولغدر 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

تایرا 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشت.

حریل 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 دصد بازدهی داشت.

ولساپا 25 فروردین و 28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 18 درصد بازدهی داشته است.

وبصادر 25 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وپست 28 ادیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 10 درصد بازدهی داشته است.

وساپا 17 ادیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

قشکر 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد و بیش از 15 درصد بازدهی داشت.

کفرا از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

کساوه 15 دی 96سیگنال خرید شد و بیش از 20 دصد بازدهی داشته است.

کلوند 23 اسفند 96 سیگنال خرید شد و د مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشته است. 

شکربن 30 مهر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 60 درصد بازدهی داشت.

پاکشو 9 مهر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 45 درصد بازدهی داشت.

دکوثر 9 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 15 دصد بازدهی داشت.

 دلقما 9 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت. 

غشاذر 24 آذر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

فسرب 19مهر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 65 درصد بازدهی داشته است. 

فروس از زمان سیگنال خرید بیش از  110 درصد بازدهی داشته است. 

غپاک 8اسفند و 1بهمن 96 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت. 

خمهر از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

خوساز از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه در حدود 90 درصد بازدهی داشته است

خرینگ از زمان سیگنال خرید بیش از 120 درصد بازدهی داشت.

 

سیگنالهای با بازدهی بیش از 10 درصد در این بخش درج میشوند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.