برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

خاذین 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 135 درصد بازدهی داشت.

چکاپا 12 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

شتوکا 5 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

شبریز 16 خرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 170 درصد بازدهی داشته است.

ذوب از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

شفارس 25 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

وتوکا 29تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است. 

بکام 18 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

حفاری 23خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 33 دصد بازدهی داشته است.

ونفت 28 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

زمگسا 5 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

شپترو 29 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وتوشه از زمان سیگنال خرید بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

تپکو 18 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشت.

چدن 10 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 44 درصد بازدهی داشته است.

حپارسا 21 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

تپکو 18 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشت.

کساپا 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

وبصادر 1تیر 97 و 25 اسفند 96 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 65 درصد بازدهی داشته است.

ستران 11خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

وپست 1 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشت.

رتکو 18 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت.

بالاس 16 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشت.

حخزر 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

حریل 21خرداد و 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

ولساپا  28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 28 درصد بازدهی داشت.

ولغدر 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشت.

واتی 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

وساپا 17 ادیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 45 درصد بازدهی داشت.

سمگا 12 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

لابسا 1 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 دصد بازدهی داشت.

چکاوه 1 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

بترانس 4 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

کفرا از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 150 درصد بازدهی داشته است.

سشرق 11خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

شیران 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

خساپا 17 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشت.

وتوسم 1 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

شاراک از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

پارسان از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 90 درصد بازدهی داشته است.

شکربن 30 مهر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

غمارگ 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشت.

غالبر 23 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشت.

غپاک 28 ادیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

کچاد 5 آذر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 110 دصد بازدهی داشته است.

کگل تیر 96 سیگنال خرید شد و  200 درصد بازدهی داشته است.

ومعادن 29 مرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

کروی 19 تیر 96 سیگنال خرید شد و در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

کمنگنز 24 خرداد 96 سیگنال خرید شد و بیش از 300 درصد بازدهی داشت.

کنور 16 فروردین 96 سیگنال خرید شد و 80 درصد بازدهی داشته است.

شنفت 12 اردیبهشت 96 سیگنال خرید شد و 100 درصد بازدهی داشته است.

غشاذر 24 آذر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

خرینگ از زمان سیگنال خرید بیش از 140 درصد بازدهی داشت.

خمهر از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

فخوز 20 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز  170 درصد بازدهی داشته است.   

فسرب 19مهر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 120 درصد بازدهی داشته است. 

خوساز از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه در حدود 90 درصد بازدهی داشت.

کرماشا از زمان سیگنال خرید در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

فولاد مبارکه از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 250 درصد بازدهی داشته است. 

خراسان از زمان سیگنال خرید در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

فملی مرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین  20 خرداد و 3 تیر  96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است.

فایرامهر94 باتاکیدفراوان سیگنال خریددادیم.اما سهم 2سال متوقف بودو خیلی عزیزان از ماناراحت بودند.اماخدا راشکر شرمنده نشدیم وسهم درمجموع بیش از %500 درصدسود تقدیم کاربران سهم1001 کرد. 

شفن 1 آبان 95 سیگنال خرید شد و بیش از 300 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

سیگنالهای با بازدهی بیش از 10 درصد در این بخش درج میشوند.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.