برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

ثنوسا 15 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است. 

حکشتی 11شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 60 درصد بازدهی داشته است. 

وساخت 7 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است.

ثتران 15 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است. 

وبملت 1تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 120 درصد بازدهی داشته است. 

وپست 26مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است. 

ثاژن 12مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

حپترو 5مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 130 درصد بازدهی داشته است. 

توریل 31 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

تایرا 14 ادیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است.

حخزر 26 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

شپترو 29 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 200 درصد بازدهی داشته است. 

شیران 26خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است. 

شاراک 29خرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 190 درصد بازدهی داشته است. 

تاپیکو 23شهریور سالجاری و سال قبل سیگنال خرید شد و درمجموع تا به امروز 90 درصد بازدهی داشته است.

پارسان 11شهریور 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 170 درصد بازدهی داشته است. 

پترول 23شهریورسیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

میهن 23تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است. 

 ستران 11 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است. 

سشرق 11 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است. 

خوساز 25آذر 96 سیگنال خرید شد و 250 درصد بازدهی داشته است.

خمهر از زمان سیگنال خرید تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است.

خرینگ از زمان سیگنال خرید بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

خموتور از زمان سیگنال خرید در حدود 200 درصد بازدهی داشته است.

خموتور از زمان سیگنال خرید در حدود 150 درصد بازدهی داشته است.

خکمک از زمان سیگنال خرید در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

پلاسک 3 تیر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

سپاها 11 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.  

کفرا از زمان سیگنال خرید تا به امروز 280 درصد بازدهی داشته است. 

وبشهر 25 دی و  15 آبان 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

کلوند 23 اسفند 96 سیگنال خرید شد و د مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشته است. 

کساوه 15 دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

وبانک از زمان سیگنال خرید تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

فاراک 5 دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 18خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است. 

خبهمن 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.