برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

غمارگ 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 200 درصد بازدهی داشته است.

لکما 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 250 درصد بازدهی داشته است. 

تکمبا 12 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز درحدود 130 درصد بازدهی داشته است.

بالاس 9 و 16 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است. 

کرازی 5مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 120 درصد بازدهی داشته است. 

رمپنا 22 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

فاذر 19مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

رتکو 2شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز حدود 70 درصد بازدهی داشته است. 

مداران 2شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است. 

شفارس 25 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 120 درصد بازدهی داشته است. 

غپاک 28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امرور در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

خساپا 17 ادیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

خودرو 19 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

خزامیا 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 دصد بازدهی داشته است.

ورنا 23 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 40 درصد بازدهی داشت.

قشیر 21 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است.

قشکر 21 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است.

شتوکا 24 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است. 

شوینده 16 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است. 

شبریز 16 خرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.

وغدیر 10 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

چدن 10 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

میدکو 30 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 40 درصد بازدهی داشته است. 

کساپا 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشته است. 

والبر 28 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

دکوثر 23 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 90 درصد بازدهی داشته است. 

دسانکو 12مرداد  سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است. 

داسوه 23 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 30 درصد بازدهی داشته است. 

کپارس 24مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 120 درصد بازدهی داشته است. 

ونیرو 11 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

سرچشمه 2شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است. 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.