برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

تپکو 18 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 500 درصد بازدهی داشته است.

 زنجان 15 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 300 درصد بازدهی داشته است.

خاذین 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 300 درصد بازدهی داشت.

وثنو 9شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است.

لکما 26 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 240 درصد بازدهی داشته است.

شپلی 11 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 220 درصد بازدهی داشته است.

لپارس 13شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

ونفت 26 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است.

چکاوه 22 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 110 درصد بازدهی داشته است.

حفاری 23 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشته است. 

زنگان 2شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

وتوکا 29 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 110 درصد بازدهی داشته است.

ذوب یکبار محدوده 80 و یکبار هم 1تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 340 درصد بازدهی داشته است.

شگل 9شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 80 درصد بازدهی داشته است. 

کپشیر 16 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 80 درصد بازدهی داشته است. 

سمگا 15مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است. 

شپارس 12 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است. 

فولای 12 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 110 درصد بازدهی داشته است.

بکام 18 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

خکاوه 29 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 150 درصد بازدهی داشته است.

پتایر 22 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

جهرم 15 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 110 درصد بازدهی داشته است.

شلعاب 19مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است. 

چکاپا 12 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 180 درصد بازدهی داشته است.

خگستر 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

ریشمک 20 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 300 درصد بازدهی داشته است. 

لابسا 12 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 150 درصد بازدهی داشته است.

زمگسا 5 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

بالبر 9شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.

لبوتان 19 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

بترانس 5شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 70 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین  20 خرداد و 3 تیر  96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 300 درصد بازدهی داشته است.

فولاد مبارکه از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 350 درصد بازدهی داشته است. 

غالبر 5 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

شستان 7 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

غگل 31شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وتوشه از زمان سیگنال خرید بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.